Contact

Head Office

Head Office พระราม3127/27 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

Speak to Us 022952842

Fax to022952843

Monday - Friday8.30 AM to 5:30 PM
Sparpart & Service

GPX ประชาอุทิศ294-296 ม.2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.024615800

Sparpart 024615800 # 170-172


Service 024615800 # 190-192

Fax to024615801

Monday - Friday8.30 AM to 5:30 PM
Factory

GPX เกตุเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ 456 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

Speak to Us 038088600-2

Fax to038088603

Monday - Friday8.30 AM to 5:30 PM